Clipping

julho 2013
Capa You You
Capa Malu MaluMalu
Capa Corpo a corpo Corpo a corpoCorpo a corpoCorpo a corpoCorpo a corpo
junho 2013
Capa Cabelos & cia Cabelos & ciaCabelos & cia
maio 2013
Capa Viva Beleza Viva BelezaViva Beleza
LolaCapa Lola LolaLola
capa Isto é Gente Isto é GenteIsto é GenteIsto é Gente
março 2013
Capa You YouYouYouYouYou
Capa Viva Beleza Viva BelezaViva BelezaViva BelezaViva BelezaViva BelezaViva BelezaViva BelezaViva BelezaViva Beleza
janeiro 2013
Capa Viva Beleza Viva BelezaViva Beleza
Capa Cabelos & cia Cabelos & ciaCabelos & cia